Results Class X 2019

photo
Class X 2018 Topper
YASHIKA AHUJA with 98.8%

SUBJECT WISE HIGHEST MARKS
SOCIAL SCIENCE 100
SANSKRIT 100
SCIENCE 99
ENGLISH 98

YASHIKA AHUJA

First Rank
photo

Class X 2018
URVASHI JOON with 98%

SUBJECT WISE HIGHEST MARKS
SANSKRIT 100

URVASHI JOON

Second Rank
photo

Class X 2018
HIMANSHU CHITTORA with 97.2%

HIMANSHU CHITTORA

Third Rank
S. NO. NAME OF STUDENTS Percentage
01 YASHIKA AHUJA 98.8%
02 URVASHI JOON 98%
03 HIMANSHU CHITTORA 97.2%
04 AMRITPAL SINGH, SALONI 96.6%
05 ROHAN KHURANA 95.4%
06 SARRAJ BANSAL 95.2%
07 KOMAL, SAKSHI SINGH 95%
08 ROHAN PRATAP SINGH 94.2%
09 POONAM KUMARI 93.8%
10 ISHA GURAWALIA 93.6%
11 SANDHYA RANI DASH 93.4%
12 NITISH YADAV 93.2%
13 VINIT 92.6%
14 SAHIL BANSHAL 92%
15 NIKHIL TANWAR, SAKSHI TONGER 91.4%
16 BHAWANA 90.6%
17 MOHIT KUMAR SINGH 90.6%
18 TISHA, RIYA 90.4%
19 AMAN RAJPUT 90.2%
20 DHIRENDRA RAJPUT 90%